Skip links

Afdelinger

Lille skole med små klasser

Vanløse Friskole er en lille friskole med en lav klassekvotient. Vi har højst 18 elever i hver klasse i indskolingen og højst 20 elever i de ældste klasser.  

For os har det stor værdi, at vi kan skabe et trygt fællesskab, hvor alle kender alle – og hvor alle bekymrer sig om og tager ansvar for hinanden. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi er en lille skole. Hos os møder du en helt særlig hjertevarme og stærke relationer på tværs af alle klassetrin. Alle elever har mindst to ‘venskabsvenner’ fra andre klasser, og vi arbejder tit på tværs, bl.a. i vores emneuger.

Nogle gange giver det mening at lægge klasser sammen – enten i enkeltfag eller i alle timer – for at give eleverne optimale udfordringer. Elever på samme klassetrin kan være på meget forskellige niveauer, både fagligt og socialt. Derfor lægger vi klasserne sammen, så eleverne bedre kan inddeles i grupper, hvor de matcher hinanden. Vi har ikke en fast klassestruktur, hvor to klassetrin pr. automatik er sammenlagt. Vi vurderer fra år til år, hvad der giver mest mening i de enkelte klasser.

Evaluering med flotte resultater

Vi tester vores elever to gange årligt i dansk og matematik – altid med gode resultater. Igennem de seneste år har alle klasser scoret højere end landsgennemsnittet i dansk, mens de ligger på eller over gennemsnittet i matematik.

Evalueringerne danner udgangspunktet for lærernes videre tilrettelæggelse af undervisningen, både individuelt og for klassen som helhed.

I skoleåret 2024-2025 har vi:

* Eleverne i 7.-8. klasse fortsætter på skolen så vi i skoleåret 2025-2026 har en afgangsklasse, 9. klasse.

Overblik over
afdelinger

SFO

Tid til leg og relationer

SFO’en på Vanløse Friskole er et fristed, hvor børnene fra børnehaveklassen til og med 3. klasse tilbringer deres eftermiddagstimer i samvær med kammerater og pædagoger.

I SFO’en tilbyder vi et eftermiddagstilbud med en vekselvirkning imellem planlagte pædagogiske aktiviteter og den frie leg. Det er vigtigt for os at give børnene mulighed for at lege frit samtidig med, at der altid er en voksen tilgængelig – uanset om det drejer sig om hjælp til konfliktløsning, leg eller bare en lille hyggesnak.

Vi har åbent alle ugens dage fra kl. 12.20-16.45.

Den frie leg er en vigtig del af børns kreative og sociale udvikling, og her kan de lege for legens skyld – bare fordi det er sjovt. Alligevel er det ikke kun leg – det er i lige så høj grad læring på mange forskellige niveauer. SFO’en er et drivhus, hvor børnene vokser fysisk/motorisk og samtidig udvikler deres personlige og sociale kompetencer. Her har de mulighed for lege på kryds og tværs af både alder, køn og fagligt niveau. Da børnene ikke nødvendigvis bor tæt på hinanden, er det også naturligt, at de plejer deres relationer og venskaber i eftermiddagens SFO.

Vores planlagte aktiviteter tager som udgangspunkt afsæt i børnenes interesser og årets gang. Hvert år har vi græskar-, jule- og fastelavnsværksteder blandet med pop-up-værksteder, hvor vi laver alt fra rollespilssværd til ”mobiltelefoner” og puder. Vi har også et syngehold.

Skolen har tradition for at have et skakhold, og i år har vi to hold, som bl.a. træner vedholdenhed, strategisk tænkning og koncentration. Vi afslutter skaksæsonen med en børneturnering samt simultanskak, hvor alle ungerne spiller mod deres skaklærer på samme tid.

Vi har SFO i skolens lokaler, og mulighederne for indendørs aktiviteter udvides i takt med, at klasserne får fri. I 1. klasse tilstræber vi en rolig stemning for børn, der f.eks. har lyst til at klippe, tegne, lime, sy, lave små kreaprojekter og bruge deres fantasi til at lave tegneserier eller papirfigurer. I børnehaveklassen har vi plads til lidt større armbevægelser og et højere støjniveau. Her har de bl.a. mulighed for at lege med Duplo, store puder, dukker, dimser, købmandsvarer og andet, der indbyder til forskellige rollelege.

På boldbanen er fodbold og stikbold ofte meget populært, og det går der meget tid med. Men ofte  planlægger vi, så der også bliver plads til basketball eller andre boldspil - fordi forskellige boldspil tiltrækker forskellige børn. Vi har klatrestativ og sandkasse i gården, og her bliver legene styret af børnenes fantasi, konstellationen af kammerater, vejret, en tilfældig papkasse eller måske noget én har set eller hørt i weekenden.

For at tilbyde børnene et varieret udbud af motoriske og sanselige indtryk tager vi i perioder på tur. Her handler det først og fremmest om at give børnene en god oplevelse sammen med kammeraterne og de voksne fra SFO’en. Det er vigtigt, at det både bliver en sanseoplevelse og en succesoplevelse, så det enkelte barn får lyst til og mod på at tage med igen. Turene går blandt andet til legepladser i lokalområdet, ”skaterbanen” og forskellige grønne områder, hvor vi f.eks. spiller rundbold eller leger vinkeskjul.

Børnehaveklasse

En tryg skolestart

Det primære formål med børnehaveklassen er at skabe en tryg og god skolestart for de yngste elever, hvor de stille og roligt vænner sig til de krav, som en skoledag stiller. Vi stimulerer elevernes nysgerrighed på verden og giver dem lyst til at lære - og til at være en del af et fællesskab, hvor alle bidrager.

I børnehaveklassen kommer eleverne med hver deres erfaringer og træder ind i et nyt fællesskab. Vi skaber et fælles ”vi” igennem de fælles aktiviteter - både i klassen og med hele skolen, når de yngste deltager i emneuger, 10-løb, morgensang og i SFO’en.

De voksne omkring børnehaveklassen optræder som forbilleder, der omgås hinanden og eleverne med en gensidig respekt, som eleverne spejler sig i. Vi ved af erfaring, at når vi bruger energi på at lære eleverne at være en del af fællesskabet - at tage hensyn og give plads - bliver de aktive medspillere. Så kan vi sammen skabe et positivt klasserum med plads til både læring, leg, fællesskab og individ.

Vi giver børnene mulighed for at udtrykke sig i mange forskellige sammenhænge, hvor de udvikler sproget og deres begrebsverden. I konfliktsituationer øver vi hensigtsmæssig sprogbrug, at lytte til hinanden og løse konflikterne konstruktivt. Vi er ikke detektiver på konfliktens ophavsmand - vi er optaget af, hvordan vi sammen kan få et positivt afsæt for fremtidigt samvær.

De yngste skolebørn har en stor forestillingsevne, som vi dyrker og styrker. De tegner og fortæller deres indre billeder og lærer at udtrykke sig alsidigt og sætte ord på, hvordan de tolker verden. Vi udfordrer børnenes forestillingsevne gennem arbejdet med musik og kreativitet.

Børnehaveklassebørn har ofte mange motoriske impulser, som holder dem i stadig bevægelse; de svinger med benene, vipper på stolen osv. Dette forsøger vi at imødekomme så de udvikler større sikkerhed og nye evner – og samtidig bruger sig selv på en god og hensigtsmæssig måde. Vi har god tid til fri leg, også i timerne, både på skolens legeplads, omkringliggende legepladser og på ture.

1.-3. klasse

Indskoling - nærvær og korte skoledage

I 1.-3. klasse begynder den egentlige skolegang og faglige indlæring. Vi sørger hele tiden for, at undervisningen imødekommer elevernes forskellige behov.

Det handler bl.a. om at skabe tryghed og trivsel - og om nærværende voksne, der har tid til hver enkelt elev. Igennem indskolingsårene har eleverne en fast klasselærer og et lille lærerteam, der som udgangspunkt dækker alle fag.

Samtidig tilrettelægger vi undervisningen, så den er afvekslende og alsidig. Det er et vigtigt mål for os, at vi hele tiden stimulerer elevernes nysgerrighed og lyst til at lære - og vi ved, at elever i indskolingen lærer bedst, når de skifter imellem stillesiddende, fysiske, boglige og kreative læringsaktiviteter. Desuden arbejder vi med mange forskellige materialer i de forskellige fag, så vi imødekommer elevernes forskellige læringsstile og hele tiden arbejder indenfor den nærmeste udviklingszone. Vi udvider brugen af gruppearbejde i takt med, at eleverne bliver klar til det.

Vi prioriterer oplevelser uden for skolen, f.eks. ture til både det nære miljø, men også ture til Københavns alsidige museumsliv, teatre og parker. Både turen derhen og oplevelserne indeholder vigtig læring.

Skoledagen er kort i indskolingen. Vi øger timetallet en smule frem mod mellemtrinnet, men holder fast i vores overbevisning om, at ingen - hverken lærere, elever eller forældre - har gavn af for lange skoledage, hvor eleverne er for trætte til at lære. Vi vægter levende og intensiv undervisning med høj normering fremfor lange og 'trætte' skoledage.

Ligesom i børnehaveklassen har eleverne idræt, musik, krea, stemning og livsforståelse med emner og områder, der passer til deres alder. Nye fag i 1.-3. klasse er dansk, matematik, natur/teknik, kulturfag og engelsk.

4.-6 klasse

Mellemtrin - alsidig undervisning

På mellemtrinnet fokuserer vi yderligere på elevernes faglige indlæring og skruer samtidig op for den webbaserede undervisning - uden at give køb på den alsidige undervisning, hvor eleverne udvikler deres fysiske og kreative/kunstneriske kompetencer.

Det er vigtigt for os, at eleverne også arbejder analogt, og vi benytter fortsat mange forskellige materialer og tilgange. I en dobbeltlektion kan der både være webbaseret undervisning og bog/papir-arbejde, og vi er opmærksomme på, at de to typer undervisning kan noget forskelligt. Nogle gange kan den umiddelbare succes i en 'selvrettende' opgave på nettet være med til at øge motivationen - andre gange er det fordybelsen med papir, blyant eller måske et instrument, der giver størst udbytte.

Elevernes trivsel er fortsat i fokus. Det afspejles for eksempel i gruppearbejdet, hvor eleverne både har mulighed for at arbejde sammen med elever, der har samme styrker som dem selv, og elever med andre kompetencer. På den måde træner eleverne deres tolerance og tålmodighed, og de opdager, at man lærer meget ved at lære fra sig.

På Vanløse Friskole har vi ture "ud af huset" - det kan fx være museumsbesøg, biografture og ture ud i naturen. Ekskursionerne har fagligt fokus og er samtidig med til at styrke relationsdannelsen og båndene imellem børnene.

Fagene er de samme som i indskolingen - med den tilføjelse, at eleverne har tysk fra 5. klasse.

Vi lægger os op af folkeskolens vejledende timetal, og skoledagen er lidt længere end i de yngste klasser – men vi prioriterer, at eleverne også skal have tid til andre ting, herunder lektier. Eleverne i 5. og 6. klasse kan godt have enkelte dage til kl. 15, men de fleste dage slutter kl. 14.10.

På mellemtrinnet skal eleverne skal have deres egen computer med i skole.

7.-9. klasse

Udskoling - vi udvider med flere klasser

Vanløse Friskole er i gang med at udvide – forstået på den måde, at vi tilbyder undervisning på flere klassetrin i takt med, at vores nuværende elever bliver ældre. I dag har vi elever fra bh.kl.-7. klasse og i løbet af to år forventer vi at tilbyde undervisning til og med 9. kl. I 9. klasse kommer eleverne til at afslutte deres grundskoleforløb med Folkeskolens Afgangseksamen.

Vi udbyder følgende klasser:

  • Skoleåret 2024-2025: bh.kl. – 8. kl.
  • Efterfølgende år: bh.kl. – 9. kl.

I 8. og 9. klasse skal alle elever ud i praktik. Dette giver eleverne mulighed for at opleve dagligdagen på en arbejdsplads, og kan være med til at styrke dem i deres valg af uddannelse.

I 7.-9. klasse kan vi, i samarbejde med elevens forældre, etablere en juniormesterlære. Dette betyder at eleven er fritaget for et antal undervisningslektioner, hvor eleven i stedet er i en virksomhed og får erfaring og succesoplevelser i en anden kontekst end skolen. Juniormesterlære kan etableres for kortere eller længere perioder, dog må det ikke gå ud over de prøve/eksamenspligtige fag.

Musikskole

Musikskole for alle

På Vanløse Friskole har vi vores helt egen musikskole, hvor vores elever kan melde sig til musikundervisning efter skoletid. Vi prøver hele tiden at udvikle vores tilbud og følge med efterspørgslen.

Lige nu tilbyder vi:

  • Holdundervisning i rytmisk kor og sammenspil/band
  • Eneundervisning i klaver, guitar, trommer, ukulele og el-bas

Hos os spiller vi med og af hjertet. Udgangspunktet for undervisningen i musikskolen er de samme værdier, som vi har på Vanløse Friskole – faglighed, tryghed og trivsel med plads til alle. Vi tror på, at alle kan synge og spille musik, og børnene skal først og fremmest føle glæde ved musikken. Samtidig forstår vi også at se børnenes musikalske talenter og udvikle dem. Musikskolen afholder flere koncerter i løbet af året, hvor alle elever får mulighed for at vise, hvad de har lært. Det er frivilligt at deltage, og det er et trygt sted at prøve sine evner af.

  • Soloundervisning på instrument: 200 kr. pr. lektion á 25 min. (Hver uge eller hveranden uge)
  • Holdundervisning i band og kor: 50 kr. pr. lektion á 45-60 min. (Hver uge)

Undervisningen betales halvårligt, dvs. efterårshalvåret opkræves med skolepengene i september. Ved aflysninger uden erstatningstime modregnes i forårsopkrævningen, som opkræves med skolepengene i januar. Der erstattes ikke ved elevens fravær og tilmelding er bindende for hele skoleåret, dog tilbydes nye musikskoleelever én prøvelektion.