Skip links

Fagene

Dansk

Danskfaget er kilden til mange sjove timer og store oplevelser - og danner samtidig et vigtigt grundlag for elevernes indlæring i hele skoleforløbet. Det at kunne tale, skrive og forstå dansk er en forudsætning for at kunne tilegne sig viden i alle skolens fag. Derfor har vi fokus på, at eleverne helt fra start udvikler deres danskfaglige kompetencer.

I børnehaveklasse og indskoling

I børnehaveklasse og indskoling arbejder vi med bogstavernes lyde og sammensætningen af lyde til ord. Det danner grundlaget for at kunne læse - og eleverne skal kunne læse, før de kan skrive. Samtidig ønsker vi at åbne elevernes øjne og ører for den mangfoldighed, som læsningen giver.

I læseindlæringen arbejder vi med læsning af bogstaver, ord og tekster på mange forskellige måder - det sker både individuelt og i fællesskab igennem lege, bevægelse, bøger, rim, remser og historier. Samtidig arbejder vi med sætningsdannelse og skrivning, så eleverne selv kan begynde at udtrykke sig igennem forskellige typer af tekster og multimodale opgaver.

Hvis en elev på 3. klassetrin ikke har et alderssvarende niveau i dansk, tilbyder vi (med forældrenes samtykke) den nationale ordblindetest i foråret i 3. klasse. Det sker med henblik på evt. ekstra indsats og hjælpemidler.

På mellemtrinnet

På mellemtrinnet bygger vi videre på det, eleverne allerede har lært. Desuden introducerer vi genrebegrebet og arbejder med mere klart definerede rammer for elevernes egen teksproduktion.

Eleverne skal fortsat læse, både for at øge deres læsehastighed og for at udvide deres ordforråd. De fleste læseopgaver afsluttes med en skriveopgave, hvor eleverne bearbejder teksterne og bliver bevidste om, hvad de har læst.

På mellemtrinnet arbejder vi både med egentlige lærebogssystemer, webbaseret undervisning og undervisningsforløb, vi selv har udviklet. Fra 4. klasse træner vi eleverne i at arbejde selvstændigt og præsentere deres opgaver for klassen, andre elever eller forældre.

På mellemtrinnet intensiverer vi arbejdet med retstavning og grammatik, og eleverne udbygger deres kendskab til både genrer og danskfaglige begreber frem mod udskolingen.

Eleverne har lektier, både fra dag-til-dag og på uge- eller månedsbasis.

Matematik

Matematik er et af de fag, som ligger til grund for rigtig mange andre fag. Derfor har vi stort fokus på, at eleverne ret hurtigt får en god forståelse for matematikken – og at de også syntes, det er sjovt.

I børnehaveklasse og indskoling

I børnehaveklassen og indskolingen lægger vi det første fundament til elevernes forståelse af tal og matematiske begreber. Eleverne tæller og sorterer, leger med tal og skriver tal/små regnestykker. De arbejder i hæfter og på papir, laver tabellege og bruger legepenge og centicubes. Alt sammen for at få den helt grundlæggende forståelse for tal og mængder.

Vi sørger for alsidighed i undervisningen, så vi tilgodeser alle elever. Især i de yngste klasser er der brug for mange måder at lære matematik på - nogle lærer bedst med hovedet, mens andre lærer med kroppen. Ved at koble matematikken til virkeligheden og konkretisere hvad matematikken skal bruges til, kan vi gøre abstrakte begreber mere tydelige. Det kan f.eks. være ved at lave en lille butik og arbejde med legepenge, klippe en “pizza” ud i lige store dele eller måle skolegården.

På mellemtrinnet

På mellemtrinnet tager matematikken stadig udgangspunkt i virkeligheden, men vi hæver abstraktionsniveauet og udvider løbende både talområdet og de matematiske discipliner. For eksempel introducerer vi kun statistik og sandsynlighed ganske kort i indskolingen, mens vi på mellemtrinnet arbejder mere intensivt med emnet og lader eleverne arbejde med at lave deres egne statistikker over alt fra navne til trafikoptællinger.

På mellemtrinnet arbejder vi også webbaseret, og eleverne lærer at arbejde med både Excel og det dynamiske regneprogram Geogebra.

Eleverne har lektier i matematik, både fra dag-til-dag og på uge- eller månedsbasis.

Musik

Musik er en vigtig del af Vanløse Friskole, og eleverne har to musiktimer om ugen på alle klassetrin fra børnehaveklasse og hele vejen op. Her er den udøvende del, altså det at synge og spille musik, en stor del af undervisningen.

I børnehaveklassen arbejder vi meget med rytme, sange, instrumenter og samspil.

Allerede fra 1. klasse udvider vi musikundervisningen til også at omfatte en mere teoretisk tilgang. Her får eleverne den første introduktion til musikkens forskellige genrer, og de arbejder med sangtekstanalyse og forskellige kunstnere/bands.

I udskolingen er musik et obligatorisk fag, hvor eleverne kan vælge sig ind på forskellige hold.

Fælles morgensang

To gange om ugen mødes hele skolen til morgensang. Her har eleverne mulighed for at vise noget af det, de har øvet sig på i musiktimerne - for eksempel ved at akkompagnere morgensangen på klaver eller slagtøj. Eleverne optræder også jævnligt, når skolen har forskellige fællesarrangementer og gæster udefra.

Vores egen musikskole

På Vanløse Friskole har vi vores egen musikskole. Her tilbyder vi både bandsammenspil, rytmisk kor og soloundervisning på klaver, guitar, tromme, ukulele og el-bas.

Læs mere om vores musikskole

Natur og teknologi

På Vanløse Friskole underviser vi eleverne i natur og teknologi fra 1. klasse. Faget er bredt og dækker over mange forskellige fagområder.

Vi arbejder i høj grad fænomenologisk og lader eleverne lave forskellige, enkle forsøg, hvor de undersøger verden omkring os: Hvordan virker en telefon? Hvad sker der, når man sætter en rose i blåt vand? Hvor stor er solen i forhold til jorden? Det finder eleverne ud af - ved at skille en telefon ad, sætte en rose i blåt vand og bygge en model af solsystemet i et størrelsesforhold, der passer til skolegården. Det er oplevelserne, der gør eleverne nysgerrige på at lære mere.

I de små klasser starter vi i det nære og arbejder med blandt andet dyr, planter og vejret. Med alderen udvides elevernes horisont, og de bliver klar til at arbejde mere overordnet og teoretisk med alle områder af naturen og teknologien. På mellemtrinnet arbejder vi f.eks. med levende organismers forskellige opbygning og forståelsen af de biologiske og fysiske principper. Her er fotosyntese og menneskekroppen blandt emnerne.

Fremmedsprog

Formålet med undervisningen i både engelsk og tysk er at give børnene kendskab til sproget og lyst/mod til at udtrykke sig både mundtligt og skriftligt.

Eleverne går som regel til de mundtlige opgaver med forskelligt mod, og vi sørger altid for, at der er plads til både dem, der tør - og dem, der er mere tilbageholdende.

Engelsk

Engelskundervisningen på Vanløse Friskole starter i 2. klasse, hvor vi har fokus på udtale og ordforråd. Eleverne lytter til/siger vers, synger sange og øver hverdagsord om mad, kroppen, hjemmet osv. I de følgende år udvider vi ordforrådet og arbejder med enkel grammatik, primært gennem at lytte og tale.

I indskolingen laver vi enkelte skriftlige øvelser med ord og korte sætninger. Og når eleverne kommer på mellemtrinnet, udvider vi med egentlige skriftlige opgaver som f.eks. at skrive et brev eller lave en filmanmeldelse. I udskolingen øger vi fokus på grammatik og skriftlighed, men vi har fortsat stort fokus på elevernes evne til at forstå og gøre sig forståelig.

I hele forløbet er kendskabet til de engelsksprogede lande og deres kultur også en del af undervisningen.

Eleverne får lektier fra uge til uge.

Tysk

Tyskundervisningen starter i 5. klasse. Her har vi fokus på udtale og ordforråd i form af øvelser med det, eleverne omgiver sig med, f.eks. frugt, tal, møbler og farver. Eleverne siger vers, laver billedlotteri og kommunikerer så meget som muligt på tysk.

I begyndelsen har vi mindre fokus på grammatikken, men den italesættes. Fra 6. klasse arbejder vi mere med grammatikken, og skriftligheden øges løbende - men vi har fortsat stort fokus på elevernes evne til at forstå og gøre sig forståelig.

I hele forløbet arbejder vi med de tysktalende lande og deres kultur, herunder forskelle/ligheder på traditioner i Danmark og i de tysktalende lande.

Eleverne får lektier fra 6. klasse, i starten mest af mundtlig karakter.

Kulturfag

På Vanløse Friskole har vi udviklet et kulturfag, som omfatter historie- og religionsundervisning. Det er delt op, så læreren nogle gange underviser i religion, andre gange i historie - og kobler de to fag sammen, når det giver mening.

Begge fag indeholder et utal af spændende fortællinger, som både er sjove, tankevækkende og siger noget vigtigt om vores fortid og nutid. Det er med til at danne eleverne og ruste dem til en moderne tilværelse i et demokratisk samfund.

I 1. og 2. klasse arbejder vi udelukkende med religionsundervisning ud fra fokusord som 'tro', 'godt og ondt', at 'få og miste'. Fra 3. klasse udvider vi kulturfaget til også at omfatte historieundervisning, hvor eleverne arbejder med verdens- og Danmarkshistoriens forskellige perioder, dykker ned i historiske kilder og lærer at anskue verden fra forskellige synsvinkler og udgangspunkter. Senere udbygger vi med religionsfagets mange forskellige trosretninger, deres symboler og traditioner.

Gennem alle skoleårene arbejder vi med mange forskellige udtryksformer, både skriftlige og visuelle som f.eks. tegninger og collager. Eleverne arbejder både individuelt og i grupper, og de lærer at indgå i dialog og reflektere over eget og andres livssyn.

Krea

På Vanløse Friskole har eleverne to ugentlige lektioner med krea fra børnehaveklassen til 6. klasse.

Faget dækker over både den kunstneriske udfoldelse, som man typisk vil møde i billedkunst, og den håndværksmæssige kunnen fra faget håndværk og design. Vi syntes, det er vigtigt, at eleverne får lov at arbejde med begge dele på alle klassetrin - og vi udvider arbejdsmetoderne efterhånden, som eleverne får styr på de grundlæggende teknikker.

I indskolingen har vi mest fokus på billedkunsten og mindre på det håndværksmæssige. Her arbejder vi meget med tegning, maling, skulptur og collage.

På mellemtrinnet arbejder vi med:

  • Det rent kunstneriske, f.eks. billedanalyse eller collage, hvor vi lader os inspirere af en kendt kunstner.
  • Det håndværksmæssige, f.eks. træarbejde eller syning, hvor vi har fokus på idé og udførelse.
  • En kombination, f.eks. vævning, hvor vi både har fokus på design, kunstnerisk udtryk og den håndværksmæssige teknik i udarbejdelsen af vævestykket.